Klaipėda, Mokyklų aktualijos, Naujienos, Vaikai/šeima

Nuo rugsėjo 1-osios tėvai galės vaikus ugdyti šeimoje

Nuo rugsėjo 1-osios mokyklos lankymas bus neprivalomas. Tėvai pageidaujantys, kad nuo naujų mokslo metų pradžios vaikas būtų ugdomas šeimoje, prašymą ir dokumentus turi pateikti iki šių metų birželio 30 d.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1-osios vaikai gali būti mokomi šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas – tai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d.  nutarimu Nr. 504 „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taip įgytas išsilavinimas prilyginamas gautam mokykloje.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys, kad vaikas būtų ugdomas šeimoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., prašymą ir dokumentus turės pateikti nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 15 d. įsakymu patvirtintas švietimo įstaigų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą šeimoje, sąrašas.

  • Ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąsias programas organizuos Klaipėdos lopšelis-darželis „Putinėlis“ ir Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“.
  • Ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio (I dalies) ugdymo bendrąsias programas organizuos Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija ir Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija.
  • Ugdymą pagal pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas organizuos Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazija.

Mokyklų sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje: https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/06/isakymas-vaiku-ugdymas-seimoje.pdf.

Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą ir dokumentus už vaiką iki 14 metų mokyklos vadovui pateikia tėvai (globėjai). Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (rūpintojų) sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų. Kartu su prašymu dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje turi būti pateikti šie dokumentai:

  • tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
  • užpildytas Klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
  • nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita;
  • vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
  • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatyta vaiko teisių pažeidimų, susijusių su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus;
  • savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.

Mokyklos vadovo iš pasitelktų reikalingų specialistų sudaryta vertinimo grupė turės atlikti ugdymosi šeimoje sąlygų ir vaiko kompetencijų (brandos) ar mokymosi pasiekimų (žinių) lygio įvertinimą ir, vadovaudamiesi geriausių vaiko interesų prioriteto principu, suformuluoti raštu argumentuotą bendrą vertinimo išvadą ir pateikti mokyklos vadovui.

Vaiko priėmimą į mokyklą mokytis ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu vykdo mokyklos vadovas ir mokyklos priėmimo komisija, atsižvelgdami į vertinimo išvadą.

Vaikus, besiugdančius šeimose, konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikių užtikrinimą periodiškai vertins mokykla, su kuria bus sudaryta mokymo sutartis.

Mokymosi sutartis gali būti nutraukta tėvų (globėjų) prašymu. Ji taip pat gali būti nutraukta ir mokinio prašymu, kai jam yra nuo 14 iki 18 metų, tėvams (rūpintojams) raštu patvirtinus sutikimą.

Daugiau informacijos – Vyriausybės nutarime „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘: https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/06/ugdymas-seimoje-vyriausybes-nutarimas.pdf​).

Informaciją dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos teikia švietimo įstaigų vadovai bei Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyrius.

Informacijos šaltinis: ve.lt

Susijusios naujienos

Palikti komentarą

Palikti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.