Vaikai/šeima

IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Nacionaliniai
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489
2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281
(ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis)
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija
Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569
(numatyti pagrindiniai vaiko geros politikos siekiai vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko
apsaugos srityse, nurodytos vaiko gerovės įgyvendinimo strateginės gairės)

Dėl vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų
gerinimo modelio aprašo patvirtinimo
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1509
(pateikta pateikti tarpinstituciniu bendradarbiavimu pagrįstos kompleksinės pagalbos teikimo
vaikui ir jo tėvams (globėjams) schema ir reglamentuotas jos įgyvendinimas)
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-1009
(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)
Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-918
(pateikiamos rekomenduojamos priėmimo į ikimokyklines grupes taisyklės, duomenų bazės apie
švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ugdymą, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti
šių įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes, kūrimas ir tvarkymas)
Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. ISAK-2249
(reglamentuota auklėtojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinė veikla)
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-1344
(pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir
tobulinimui)
Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-735/A1-208
(reglamentuotas privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymas, skyrimas ir finansavimas)
Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos
aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-8422
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms
teikimas)
Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-1254
(nustatyti ikimokyklinio ugdymo pedagogo tarnybinių atlyginimų koeficientai, darbo apmokėjimo
sąlygos)
Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio
ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313
(nustatyti pagrindiniai įstaigų, įmonių ar grupių, kurios vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio
ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimai)
Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų
socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964
(nustatyti ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo organizavimo ikimokyklinėse ugdymo mokyklose
reikalavimai)
Kauno miesto savivaldybės
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo
įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-331;
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 1 d. sprendimas Nr. T-269;
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T-561
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimas Nr. T-412
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. T-120
(reglamentuota vaikų priėmimo į ikimokyklines grupes tvarka)
Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų
ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T-543
(reglamentuota vaikų atvedimo į ikimokyklinę grupę ir išleidimo iš jos tvarka)
Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros reikalų valdybos 2012 m. sausio
30 d. įsakymas Nr. 401-7 „Dėl Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų pasirinktų
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių derinimo tvarkos“
(reglamentuotas ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių derinimas)
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo
programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-83
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. T-115
(nustatytas atlyginimo dydis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą,
nurodytos atlyginimo lengvatos, mokėjimo tvarka)
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-350 „Dėl maitinimo
paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir
priešmokyklinėse grupėse“
(nustatytas dienos maitinimo normos mokestis lopšelio ir darželio grupėse, reglamentuotas
maitinimų pasirinkimas)
Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms,
gyvenančioms Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, organizavimo tvarkos aprašas
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-31
(reglamentuota švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms
teikimo tvarka, numatytos bendros veiklos su Vaiko teisių apsaugos tarnyba vaiko ir šeimos labui
galimybės)
Socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma tvarkos aprašas
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimas Nr. T-168
(reglamentuota, kaip socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokamas
vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymas ir (ar) sumokama skola)

Informacijos šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

Susijusios naujienos

Palikti komentarą

Palikti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.